Kasa-Bank

Raporty kasowe

System obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej. Umożliwia kontrolę nad transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami. Obsługa operacji gotówkowych obejmuje księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale.

Rozrachunki

Rozrachunki walutowe

Rozrachunki walutowe i złotówkowe pokazane są w module Rozrachunki. Rozliczenie rozrachunków walutowych odbywa się w danej walucie z uwzględnieniem ich wartości złotowych do rozliczeń różnic kursowych.

Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie rozrachunków jest możliwe z poziomu modułu Rozrachunki i obsługi faktur sprzedaży i zakupu. Podczas rejestracji dokumentów kasy istnieje możliwość wyszukania i rozliczenia rozrachunku. Funkcja analizy zaimportowanych operacji bankowych pozwala na uzgadnianie operacji spłat (zarejestrowanych na rachunkach bankowych firmy dokonanych przez klientów) z fakturami i rozrachunkami.

Kompensaty rozrachunków

W module Rozrachunki możliwe jest przygotowanie i wykonanie kompensaty rozrachunków. Wykonanie kompensaty powoduje automatyczne rozliczenie wskazanych rozrachunków. Przy podglądzie rozliczenia widoczna jest kompensata.

Home Banking

ISOF-START obsługuje bankowość elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: ELIXIR-O, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest opracowanie nowego sprzęgu.

Obsługa wyciągów

Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

 • importowane z wyspecjalizowanej aplikacji typu Home Banking (wczytywane są automatycznie wszystkie informacje związane z wyciągiem bankowym),
 • ręcznie, w oparciu o dokumenty z banku (wszystkie dane muszą być wówczas wypełnione przez użytkownika).

Import wyciągów wczytuje dane przygotowane wcześniej przez system Home Banking. Każdy system Home Banking może posiadać własny format danych z informacjami związanymi z wyciągami bankowymi. Wyciągi importowane do systemu mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli i akceptacji przez uprawnionego operatora. Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego możliwe jest odszukanie i uzgodnienie pozycji z istniejącym w systemie dokumentem oraz rozrachunkiem.

Obsługa przelewów

Obsługa przelewów pozwala je definiować bezpośrednio w ISOF-START. Wprowadzane są wszystkie informacje wymagane przez banki związane z przelewem. Możliwe jest również przygotowanie przelewu do ZUS i US z uwzględnieniem danych wymaganych na tych rodzajach przelewów. Przygotowane w ten sposób przelewy można następnie wyeksportować do systemu Home Banking. Klient może także przygotować przelew w formie standardowego druku używanego przez banki. Przelewy mogą być również przygotowane z poziomu obsługi faktur zakupowych dla wskazanych dokumentów. Przelewy na liście są wyróżniane kolorami w zależności od statusu.

Obsługa rozrachunków

Zatwierdzenie dokumentów źródłowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, listy płac) powoduje automatyczne zawiązanie rozrachunku. Baza rozrachunkowa umożliwia sporządzenie zestawień należności oraz zobowiązań uwzględniając szereg warunków, takich jak m.in. typ rozrachunku, sposób płatności, źródło powstania, czy choćby stan z uwzględnieniem przeterminowania. Z poziomu modułu do zarządzania rozrachunkami istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia sald dla kontrahenta, a także wykonanie kompensaty. W każdej chwili można wykonać "ręczne" rozliczenie rozrachunku, a także podejrzeć stan rozliczenia wraz z dokumentami źródłowymi. Wszelkie operacje parujące rozrachunek - wyciągi bankowe lub raporty kasowe - możliwe są do analizy oraz ewentualnej korekty z poziomu listy rozrachunków szczegółowych.

Korzyści

 • Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką.
 • Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych w kasie.
 • Dowolność w definiowaniu okresów raportów kasowych.
 • Bezpośredni dostęp do wystawiania faktur płatnych gotówką.
 • Dostęp do wyciągów bankowych dla upoważnionych pracowników.
 • Szybkie rozliczanie należności i rozrachunków w oparciu o import danych.
 • Łatwa obsługa przelewów.
 • Sprzęg z fakturami.

 • Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›