Księga Przychodów i Rozchodów

Charakterystyka ogólna

Księga Przychodów i Rozchodów zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie.

Przeznaczona jest do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz przejrzystym i wygodnym formularzom, za pomocą których użytkownik komunikuje się z systemem, Księga Przychodów i Rozchodów jest istotną pomocą w prowadzeniu księgowości uproszczonej.

Funkcjonalność

Księga Przychodów i Rozchodów dostarcza funkcji do prowadzenia księgowości uproszczonej. Oprócz funkcji ewidencyjnych, dostępne są również funkcje obsługi rejestru skarbowego oraz tworzenia raportów i deklaracji podatkowych.

Ewidencja operacji gospodarczych

Funkcja ewidencji operacji gospodarczych pozwala szybko i prosto rejestrować dokumenty księgowe. Posługując się przejrzystym formularzem, użytkownik może wyświetlić odpowiednią stronę rejestru, dodać nowy wpis lub wykonać storno wpisu. Możliwe jest również określenie jak ma być kwalifikowany VAT dla danego wpisu, co umożliwia późniejsze wygenerowanie deklaracji VAT-7 na podstawie rejestrów.

Automatyczna dekretacja

Dzięki wbudowanemu w ISOF-START mechanizmowi automatycznej dekretacji odpowiednie pozycje Książki Przychodów i Rozchodów mogą być wypełnione danymi zawartymi w zatwierdzonych dokumentach z bieżącej działalności operacyjnej. Automatyczna dekretacja obejmuje obsługę faktur sprzedażowych, zakupowych i korekt.

Schematy dekretacji

W systemie można zdefiniować schematy dekretacji, które określają sposoby księgowania w firmie. Przy ich definiowaniu określane są odpowiednie pozycje w Książce Przychodów i Rozchodów oraz umowne skróty określające w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne oraz dodatkowe kategorie wykorzystywane w dekretowaniu.

Rejestr skarbowy

Księga Przychodów i Rozchodów oferuje funkcję prowadzenia rejestru skarbowego, którego wymóg prowadzenia prawo nakłada na niektórych podatników.

Raporty

ISOF-START umożliwia generowanie raportów takich jak raport narastający, raport miesięczny, raport roczny.

Deklaracje VAT i PIT

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcję automatycznego tworzenia niezbędnych deklaracji VAT i PIT - deklaracji miesięcznej oraz rocznej.

Zestawienia VAT

Dzięki wyodrębnieniu i pokazaniu zestawień VAT, możliwe jest kontrolowanie na bieżąco wielkości kwot VAT należnego i naliczonego, bez konieczności analizy dokumentów i danych modułu Rachunkowość.

Deklaracje INTRASTAT

W systemie możliwe jest tworzenie, ewidencja i korekty deklaracji INTRASTAT.

Funkcje parametryzacyjne systemu

Księga Przychodów i Rozchodów posiada funkcje konfiguracyjne pozwalające na przypisanie stawek, wprowadzenie do systemu podstawowych danych o firmie i jej właścicielach oraz edycję tych danych. Dzięki temu, system potrafi automatycznie przygotować deklaracje podatkowe czy raporty okresowe.

Biura Rachunkowe

Klient i obsługujące go biuro rachunkowe pracują na tej samej bazie danych. Klient wystawia w systemie faktury sprzedaży i zakupu, a biuro dekretuje zatwierdzone dokumenty do Księgi Przychodów i Rozchodów. Skutkuje to znaczną oszczędnością czasu i mniejszą ilością błędów. Nie trzeba również wprowadzać do systemu dwukrotnie dokumentów papierowych, a z drugiej strony klient może natychmiast zobaczyć w systemie efekty pracy biura rachunkowego.

Korzyści z ISOF-START dla Biur Rachunkowych i Klientów

Korzyści z ISOF-ERP dla Biur Rachunkowych i Klientów

Rozszerzeniem ISOF-START jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.


Zaawansowane zagadnienia w module Rachunkowość przeznaczone są dla firm prowadzących pełną księgowość.

Dekretacja

Finanse i Księgowość

Płace i kadry

Zakupy

Moduł Raportów